Pogodbeno sodelovanje z gospodarstvom | Center for Technology Transfer and Innovation

Sodelovanja kot so meritve, svetovanja, izobraževanja, priprava in/ali oddaja projektov, izmenjava osebja, skupne publikacije, najemi opreme in podobno so pogoste oblike sodelovanja raziskovalcev Instituta “Jožef Stefan” s podjetji. Vzpostavljanju novih in ohranjanju obstoječih stikov zato na Centru za prenos tehnologij in inovacij namenjamo veliko pozornosti.
Kot začetno aktivnost na poti k pogodbenemu sodelovanju odsekom Instituta “Jožef Stefan” ponujamo naslednje storitve:

 • Organizacija obiskov v podjetjih in na Institutu “Jožef Stefan”. V manjša podjetja s seboj z veseljem peljemo mlade raziskovalce. V večja podjetja ob interesu zelo lepo vabimo predstavnike področij na posameznih odsekih.
 • Nudimo brezplačno individualno svetovanje in pomoč pri:
  • definiranju teme in načina sodelovanja z Institutom “Jožef Stefan”;
  • pogajanjih med odseki Instituta “Jožef Stefan” in podjetji ter pri oblikovanju pogodb o sodelovanju;
  • pripravi projektov za slovenske in EU razpise;
  • analizi stanja določene tehnologije in pregledu patentnih baz;
  • pripravi pogodb o varovanju poslovnih skrivnosti (NDA).
 • Mesečno pripravimo pregled odprtih nacionalnih in EU razpisov, ki ga redno objavljamo med novicami. V kolikor bi želeli razpise prejemati neposredno na vaš elektronski naslov, nas lahko kadarkoli kontaktirate na naslov tehnologije@ijs.si.
 • Preko mreže Enterprise Europe Network nudimo informacije o dogodkih in izobraževanjih, o mednarodnem razvojnem in poslovnem povezovanju, informacije o odprtih nacionalnih in EU razpisih ter informacije o odprtih projektnih partnerstvih. Poleg tega preko mreže Enterprise Europe Network nudimo:
  • Pomoč pri iskanju komercialnih partnerjev v tujini (distribucija, transport, franšize, skupna vlaganja, podizvajalska dela) preko spremljanja tujih ponudb in povpraševanj ter vpisa lastne ponudbe ali povpraševanja v bazo Enterprise Europe Network.
  • Pomoč pri iskanju razvojnih partnerjev v tujini (licenčno sodelovanje, tehnično sodelovanje, skupna vlaganja, proizvodno sodelovanje, komercialno sodelovanje s tehnično asistenco, finančni viri) preko spremljanja tujih ponudb in povpraševanj ter vpisa lastne tehnološke ponudbe ali povpraševanja v bazo Enterprise Europe Network.
  • Pomoč pri iskanju projektnih partnerjev v tujini preko spremljanja tujih povpraševanj in vpisa lastnega povpraševanja po projektnih partnerjih.

   
   

  Zagotoviti reševanje problemov, na katere naletijo industrijski partnerji.

  Pogodbeno raziskovanje (contract research) so raziskave manjših vrednosti, krajšega trajanja, za katere interes prihaja iz industrije, problemi, ki jih rešujejo raziskovalci, pa tipično zahtevajo specifična znanja in opremo, ki jo imajo raziskovalne institucije in raziskovalci.

  Rezultati: so za industrijskega partnerja zelo pomembni, tipično pa niso samostojno objavljivi ali patentibilni, če so, pa intelektualna lastnina pripada industrijskemu partnerju, dostikrat se jih obravnava tudi kot poslovno skrivnost.

  Vsebina: meritve, ocene

  Omogočiti financiranje in razmere pri približevanje tehnologije zahtevam trga. Iskanje partnerjev in financerjev za nadaljni razvoj tehnologije.

  Pri raziskavah v sodelovanju z industrijo gre tipično za projekte, pri katerih je uporabnost rezultata še nejasna, vendar zanj obstaja močan interes na strani industrije. Pogodbe so večjih vrednosti in trajanje raziskav je časovno zahtevnejše.

  Rezultati: so navadno objavljivi / novonastala intelektualna lastnine je primerna za postopke zavarovanja. Tipično je lastništvo intelektualne lastnine deljeno, saj pri reševanju problemov sodelujejo tako akademski raziskovalci kot industrija.

  Vsebina: polizdelki, prototipi

  Trženje intelektualne lastnine poslovnim partnerjem po licenčnih pogodbah.

  Rezultati: Prihodek od prodaje pravic uporabe na JRO nastale intelektualne lastnine zainteresiranim industrijskim partnerjem. Materialna korist inventorjev.

  Vsebina: prodaja licence