Zaščita intelektualne lastnine in priprava strategije trženja | Center for Technology Transfer and Innovation


 

Intelektualno lastnino predstavljajo dela in izumi, ki so rezultat človekovega mišljenja in kreativnosti. Intelektualna lastnina je pravno varovana z zakonsko določenimi pravicami, ki njihovim imetnikom po eni strani omogočajo širše priznanje njihovega ustvarjalnega dela, po drugi strani pa jim dajejo tudi možnost ekonomskega izkoriščanja le-tega.

 
V želji po zagotovitvi čim učinkovitejšega varstva in izkoriščanja njihovih intelektualnega stvaritev izumiteljev na odsekih Instituta “Jožef Stefan” brezplačno ponujamo:
 

 • oceno stanja na trgu v zvezi s konkretno tehnologijo;
 • izdelavo strategije trženja konkretne intelektualne lastnine;
 • pripravo in oddajo patentnih prijav;
 • pripravo sporazumov o imetništvu pravic intelektualne lastnine in sporazumov o nerazkrivanju
  podatkov (NDA)
  .

 
Tehnološka ocena, ki jo opravimo v začetni fazi, vsebuje kratek pregled in oceno možnosti tehnologije za uporabo v praksi ter strategijo zaščite intelektualne lastnine, ocene reevalvirane potencialne tržne vrednosti na današnjo vrednost (pomembno za spin-offing in prodajo licenc ali patentov). Za lažje sporazumevanje o stopnji razvitosti tehnologij uporabljamo Technology Readines Levels NASA, TRL.
 
Ocena trga vsebuje seznam potencialno zainteresiranih podjetij, gradivo pa je zaupno.
 
 
Prijavite tehnologijo preko enotne vstopne točke!
 
 

Zunanja asistenca

Zagotovili želimo čim višjo kvaliteto patentne prijave, predvsem zahtevkov. Zato končno obliko patentne prijave obravnava tudi za specifično področje tehnike specializirani zunanji patentni zastopnik, ki po potrebi pripravi:

 • končno prijavo patenta, modela ali znamke na Uradu RS za intelektualno lastnino;
 • mednarodno patentno prijavo po PCT, ki velja v 156 državah, in sicer v roku 12 mesecev po prijavi patenta na URSIL;
 • razširitev patentne prijave v EU / USA / Azijo (oz. 156 držav) v roku 30 mesecev po prijavi patenta na URSIL oziroma v roku 18 mesecev po patentni prijavi po PCT ter Prijavo modela ali znamke v EU / USA / Aziji v roku 6 mesecev po prijavi le-teh na URSIL.