Tekoči projekti
Enterprise Europe Network
EEN Scale-up
STEM4YOUTH
OPENISME
Scichallenge
EURAXESS
SCALE(up)ALPS
INPRO
Co-Create
KETGATE
SYNERGY
Pretekli projekti
FIREMED
FIDIAS
Central Community
Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT
TIPS
IP4SMEs
Alps4EU
ENVIMPACT
Slo-Inno-Boost
Proincor
RENDER
COSMOS
MAPEER
MEDOSSIC
KidsINNscience
 
EVLIA
Euridice
ActClean
KTT 2011
KTT 2010
Performance of a RTD Technological Audit of the ICT RTD in Slovenia
KTT 2009
Research on the state of innovation activities in Slovenia
Tinis
R4R
Boost-IT
Lean TTT
Innovation Relay Centre of Slovenia
New Product Development

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network nudi podporo predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem, pa tudi velikim podjetjem, raziskovalnim organizacijam, strokovnim in sektorskim združenjem, tehnološkim centrom ter vsem drugim, da lahko kar najbolje izkoristijo priložnosti v Evropski uniji.

Enterprise Europe Network:

 • ponuja informacije in praktične nasvete o priložnostih evropskega trga, evropski zakonodaji in o relevantnih politikah;
 • ponuja poslovno in tehnološko borzo, ki predstavljata osnovo za iskanje primernih poslovnih partnerjev;
 • ponuja informacije o javnih razpisih in mednarodnem povezovanju;
 • z ustvarjanjem sinergij med nosilci znanja in podjetji razvija raziskovalne in inovacijske kapacitete podjetij, spodbuja tehnološko sodelovanje in organizira kooperacijska srečanja;
 • pomaga podjetjem pri dostopu do rezultatov raziskav, pri vključevanju v raziskovalne programe in pri prijavah na razpise;
 • vključuje podjetja in druge organizacije v procese ustvarjanja politik prek posredovanja njihovih odzivov predstavnikom Evropske komisije in ocen implementacije politik EU na področju konkurenčnosti in inovativnosti.

Ena izmed kontaktnih točk v Sloveniji je tudi Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«.

Spletna stran projekta

EEN Scale-up

V okviru projekta EEN Scale-up bomo identificirali slovenska MSP s potenicalom za hitro rast, ki jo merimo z hitro rastjo prihodkov in zaposlenih tekom več zaporednih let. Podjetjem bomo ponudili usmerjeno in konkretno pomoč pri premagovanju najbolj značilnih ovir hitre rasti: pomanjkanje strokovnih, poslovnih in vodstvenih kadrov, vstopanje na nove trge (geografsko, regulatorno ter sodelovanje z večjimi naročniki – javna naročila ali velika podjetja), dostop do primernih virov financiranja, dostop do raziskovalnih in razvojnih kapacitet. Pomoč hitrorastočim podjetjem bomo nudili v obliki t.i. coachinga in/ali individualnih poglovljenih svetovanj.

Spletna stran projekta

 

STEM4YOUTH

Razkorak med potrebami trga dela in tistim, kar trgu dela ponuja visoko šolstvo, je vse večji. Posledično ni jasno, kateri izobrazbeni profil omogoča boljše razumevanje prihodnosti in ponuja boljšo pripravo za življenje kot takšno – kaj nam daje interdisciplinarna znanja, kaj so novi nastajajoči poklici, povezani z znanostjo in tehnologijo, poleg že obstoječih, in kako lahko medsebojno oplajanje z družboslovno izobrazbo vodi k novim poklicem.

Z drugimi besedami: ali želimo več znanstvenikov? Ali želimo različne vrste znastvenikov in inženirjev, ki so bližji družbi?

To so ključna vprašanja projekta STEM4YOUTH in temeljijo predvsem na sledečih poudarkih:

 • identifikacija znanj s področja znanosti, tehnologije in matematike, ki so najpomembnejša za poklice prihodnosti, in njihova izboljšava s pomočjo prilagoditve izobraževanja;
 • navaditi družbo, predvsem mlade, da prepoznajo in cenijo znanstvene, tehnološke in matematične koncepte, ki se vsakodnevno odvijajo okoli nas, a jih ne opazimo.

Spletna stran projekta

 

OPENISME

V luči gospodarskih izzivov so mala in srednja podjetja široko priznana kot potencialni motorji rasti, ki imajo potrebne atribute okretnosti, prilagodljivosti in tehnoloških inovacij. Potrebno pa je priznati, da se zdi, da izredno težko mobilizirajo potrebne vire, ki bi jim pomagali pri hitrem preboju na trg, kar posledično zavira potencialno gospodarsko rast.

Projekt OPENISME želi pomagati povečati inovacijske zmogljivosti manjših podjetji, in sicer z ustvarjanjem novih partnerstev med evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter raziskovalnimi partnerji na podlagi ideje “odprtih inovacij”. Odprta platforma za inovativna mala in srednje velika podjetja je financirana iz programa za konkurenčnost in inovativnost EU (CIP) in je namenjena poenostavitvi sodelovanja z univerzami in raziskovalnimi centri.

Splošni cilji projekta so:

 • iskanje potencialnih partnerjev za sodelovanje v evropski raziskovalni skupnosti;
 • kvalifikacije tistih, ki imajo dodatna znanja ali sredstva za učinkovito soustvarjanje; in
 • raziskava aktivatorjev in ovir za skupno ustvarjanje vrednosti in distribucijo.

Spletna stran projekta

untitled

EC logo

SCICHALLENGE

Projekt Scichallenge bo spomladi 2016 prvič razpisal zanimive nagrade za mlade nadobudneže od 10-20 leta, ki imajo željo po raziskovanju in spoznavanju naravnih zakonitosti. Na razpise se bodo lahko prijavili tako posamezniki in skupine prijateljev kot tudi celi razredi ali šole.

Spletna stran projekta

EURAXESS

‘EURAXESS – Raziskovalci v gibanju’ je iniciativa Evropske komisije namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev, povezovanju akademske sfere in industrijskega sektorja in vzpostavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora.
 
Kontaktna točka EURAXESS je tudi Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”.
 
Raziskovalcem EURAXESS nudi portal z dostopom do baze prostih delovnih mest za raziskovalce (s strani 4500 različnih preverjenih raziskovalnih inštitucij in podjetij), informacije o možnostih financiranja mobilnosti in raziskav iz različnih javnih in zasebnih virov, vpis v bazo iskalcev zaposlitve in brezplačno pomoč in podporo pri ovirah, ki jih prinaša mobilnost (selitev) v drugo državo z namenom opravljanja znanstveno raziskovalnega dela.
 
Delodajalcem EURAXES omogoča objavo oglasov za prosta delovna mesta za zaposlitev raziskovalcev, iskanje raziskovalca ustreznega profila v bazi objavljenih CV raziskovalcev ter sodelovanje z neevropskimi državami na raziskovalno razvojnem področju.

Spletna stran projekta

SCALE(up)ALPS

Projekt SCALE(up)ALPS združuje partnerje šestih držav na območju Alp; Slovenije, Italije, Avstrije, Švice, Nemčije in Francije. To območje združuje raznolike pokrajine z visokim inovacijskim potencialom in kot trans-regionalno območje, z vidika konkurenčnosti ne izkorišča v celoti svojega potenciala in zaostaja za ostalimi evropskimi vozlišči.

Cilj projekta SCALE(up)ALPS je spodbuditi rast start-up podjetij na območju alpskih držav, ustvariti prostor, prepoznan kot skupno, sodelovalno območje za inovativna podjetja in ustvarjanje novih delovnih mest.

Projekt bo postavil okvirje za sistematično podporo hitro rastočim podjetjem na območju alpskih držav, ki kot inovacijsko vozlišče in model dobre prakse privablja talente, nudi finančno podporo podjetjem, razvija vodilne kadre in omogoča podjetjem lažji dostop do globalnega trga.

V projektu SCALE(up)ALPS sodeluje 11 partnerjev iz 6 držav alpskega območja. Projekt je financiran s strani Evropskega regionalnega razvojnega sklada v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja za področje Alp za obdobje 2014-2020. Skupni proračun projekta, ki traja 30 mesecev, znaša 1.793.944.550 EUR (ESSR 1.424.602.120 EUR).

Spletna stran projekta

INPRO

Projekt Improving IPR management services to SMEs engaging in peer learning activities (INPRO) združuje partnerje iz Italije, Španije in Slovenije. Cilj projekta je oblikovati smernice podpornemu okolju za uspešno svetovanje podjetjem na področju intelektualne lastnine. Tekom projekta bosta organizirani dve delavnici v okviru katerih bodo partnerji skupaj pregledali ustaljene prakse v svojih organizacijah in izmenjali izkušnje. Po nasvetu zunanjih strokovnjakov bodo oblikovali dokument, ki bo vedno na voljo malim in srednje velikim podjetjem in bo zajemal odgovore na glavna vprašanja s katerimi se soočajo ter jim zagotavljal učinkovito pomoč pri sprejemanju ukrepov.

Spletna stran projekta

Co-Create

Podpora tradicionalnim industrijam pri vzpostavljanju metodološkega premika od tradicionalne zaprtosti k odprtemu inoviranju (“cross innovation”, “co-creation”, “design thinking”), skozi metodo gamifikacije.

Spletna stran projekta

KETGATE

Poslovne organizacije in JRO v srednjeevropskem prostoru želijo skupaj razviti in preizkusiti potrebne modele in operativna orodja za povezovanje JRO (KET) s SME na področju držav osrednje Evrope, iz katerih izhajajo. Razpoložljivost tehnološke infrastrukture se razlikuje po državah v osrednji Evropi.

CILJ: Vzpostaviti pregled nad ponudbo storitev JRO, vzpostavitev te ponudbe na nadnacionalni ravni za SME v regiji ter tako premostitev vrzeli dostopanja SME do storitev KET organizacij v regiji. (KET – key enabling technologies)

Spletna stran projekta

SYNERGY

Partnerji želijo analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih projektov, nato pa jih zbrati v tri glavne projektne skupine (Key Project’s Areas (KPAs)), ki pokrivajo tri obetajoča moderna področja industrijske tehnologije (PODROČJA našteta spodaj).

CILJI: Vzpostavitev pregleda nad rezultati projektov. Vzpostavitev aktivne povezave med regionalnimi akterji in čez-sektorsko. Razvoj novih “crowd innovation” servisov in pilotnih akcij za njih. Razviti “Synergic Crowd Innovation Platform” (SCIP) za podporo odprtemu inoviranju, “crowdsourcingu” in “crowd fundingu”, na osnovi analize izvedenih projektov in zastavljenih področij.

PODROČJA: 1. Additive Manufacturing & 3D-Printing (laser technologies, lithography, Inkjet, FDM, printing technologies); 2.Micro- & Nanotechnology-related Processes & Materials (Nanoparticle-filled materials, novel nanomaterials, knowledge management & databases for micro- & nanotechnology-related processes & materials, OHS issues related to nanosafety); 3.Industry 4.0 (decentralised or customised production, production assistance systems, Human-machine interface, tailor-made products).

Spletna stran projekta

 

Pretekli projekti

FIREMED

Mala in srednje velika podjetja s področja energetike iz držav območja MED imajo velik strateški pomen za navedeno območje, predvsem zaradi številnih možnosti obnovljivega pridobivanja energije, pa tudi vse večje potrebe po le-tej zaradi rastočih industrijskih sektorjev in vse večje urbanizacije.

Cilj projekta FIREMED je podpreti majhna in srednje velika podjetja s področja energetike, in sicer s predlaganjem inovativnih finančnih instrumentov lokalnim in regijskim oblastem, vzpostavitvijo inovativnih storitev in omogočanja povezave med podjetji, ki iščejo finančna sredstva in investitorje. Projekt upošteva finančno situacijo v različnih državah in potrebo po uravnoteženju javne podpore energetskemu sektorju, zaradi česar si prizadeva za močnejše sodelovanje med zasebnimi in javnimi organizacijami.

Spletna stran projekta

FIDIAS

Cilj projekta FIDIAS je okrepitev lokalnih in regionalnih razvojnih načrtov in podjetništva z izvajanjem in vodenjem inovativnih finančnih instrumentov in storitev, ki podpirajo ekološke inovacije in/ali ukrepe trajnostnega razvoja. FIDIAS nudi malim in srednje velikim podjetjem ter finančnim upravljavcem priložnost za povečanje učinkovitosti in dodane vrednosti projektov s pomočjo uveljavljanja intelektualne lastnine, pomoči pri razvoju učinkovitih poslovnih načrtov, sistema za opozarjanje EU financiranja, izobraževanja za zbiranje masovnih sredstev in izboljšanja komunikacijskih spretnosti. Z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja in novega podjetništva (ali pretvorbe) v eko-inovativnih sektorjih, projekt FIDIAS deluje na izvajanju in vodenju treh inovativnih finančnih instrumentov, in sicer zelenega sklada malih in srednjih podjetij, zelenega sklada za energetsko učinkovitost, pametna omrežja ipd. ter inovativnega finančnega instrumenta, usmerjenega na raziskave, razvoj in inovacijske naložbe. Na temelju izmenjave izkušenj, najboljših praks in teritorialnega sodelovanja FIDIAS zagotavlja prostrano razširjanje rezultatov projekta in prenosljivost v druge industrijske sektorje, izgradnjo širšega lokalnega omrežja in inovativno metodologijo, podprto s ciljnimi komunikacijskimi orodji.

Spletna stran projekta

Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT (2013-2014)

Šest javnih raziskovalnih organizacij, Institut “Jožef Stefan”, Kemijski institut, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem Università del Litorale je vzpostavilo konzorcij, ki opravlja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014. Konzorcij, ki ga vodi Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” (CTT IJS), predstavlja podporno okolje, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije SPIRIT.

Spletna stran projekta

EVLIA (2012-2014)

Cilj projekta EVLIA je razviti enotno metodologijo za finančno in ekonomsko vrednotenje neopredmetenih sredstev malih in srednje velikih podjetij, in jo preizkusiti v dogovoru s finančnimi institucijami, investitorji, podjetji in podpornimi institucijami.

Različne vrste neopredmetenih sredstev so vedno bolj pomembne za uspešnost na trgu in predstavljajo pomemben del vrednosti podjetij. Mednje spadajo predvsem človeški viri, organizacijski in relacijski kapital ter intelektualna lastnina. Razvoj skupne metodologije za ocenjevanje ekonomske vrednosti neopredmetenih sredstev s pomočjo lokalnih strokovnjakov bo omogočil vrednotenje neopredmetenih sredstev, s tem pa lažji dostop do virov financiranja in boljše sodelovanje z investitorji.

Spletna stran projekta

Central Community (2012-2014)

Inovativnost poganja vse večjo konkurenčnost evropskih malih in srednje velikih podjetij. Kljub temu pa še vedno obstajajo industrijski sektorji, na katerih so stroški raziskav in razvoja izjemno visoki in deljenje informacij zahteva veliko truda, predvsem na področju naravoslovnih znanosti. Informacijske in komunikacijske tehnologije predstavljajo dragoceno orodje za premagovanje teh ovir in zbliževanje različnih akterjev – ustvarjajo skupnosti, ki predstavljajo podlago skupnemu znanju in novemu kooperativnemu pristopu.

Projekt Central Community želi izboljšati pogoje za inovacijsko sodelovanje na področju evropskih naravoslovnih znanosti, s pomočjo dveh ključnih elementov:

 • vzpostavitvijo mednarodnih skupnosti, temelječih na ključnih kompetenčnih področjih, ki definirajo njihove specifične potrebe v inovacijskem procesu;
 • vzpostavitvijo platforme iCOMMUNITY, nove osrednje točke za inovativnost na področju raziskav in razvoja.

Spletna stran projekta

TIPS (2012-2014)

Transport predstavlja enega izmed glavnih elementov ekonomske vzdržnosti in rasti, pri čemer vse večje zahteve v navedenem sektorju kličejo k proaktivnim postopkom za hitrejše lansiranje inovativnih rešitev na tržišče. Veliko finančnih sredstev je namenjenih raziskavam in tehnološkemu razvoju na področju transporta, vendar pa rezultati le redko najdejo pot na trg. Na podlagi dobrih praks je potrebno ugotoviti, kateri kanali za izkoriščanje delujejo, kje najti vire financiranja in prve uporabnike ter kako dostopati do novih tržišč.

Cilj projekta TIPS je tako pomagati pri vzpostavljanju večje inovativnosti na področju transporta z izboljševanjem zmogljivosti FP projektov, financiranih s strani EU, in sicer pri samem izvoru inovacij, s tem pa pomagati pri transformaciji raziskovalnih rezultatov v produkte in storitve.

Excellent research, but insufficient valorization? The case of the European Transport Research in the 7th Framework Programme (opomba: članek je dostopen samo z IP-jev znotraj omrežja IJS).

Spletna stran projekta

IP4SMEs (2012-2014)

Namen slovensko-italijanskega čezmejnega projekta IP4SMEs, pri katerem sodeluje 12 ustanov iz obeh držav, je vzpostaviti omrežje znanja in storitev za zaščito in uporabo intelektualne lastnine. V okviru projekta je predvideno oblikovanje pripomočkov in dejavnosti z namenom izboljšanja ponujenih storitev ter povečanja konkurenčnosti in ozaveščenosti podjetnikov in podjetij na področju na intelektualni lastnini temelječega poslovanja.

Spletna stran projekta

Alps4EU (2011-2014)

Cilj projekta Alps4EU je bil vzpodbuditi povezovanje malih in srednjih podjetij v grozde, premagati razdrobljenost pobud grozdov in spodbujati nastanek meta-grozdov, uporabo makroregionalne vizije in usmerjati alpske grozde v večjo konkurenčnost v evropskem scenariju v korist gospodarstva celotnega območja Alp.

V okviru projekta so bile opredeljene strateške prednostne naloge grozdov alpskega prostora, razvite smernice in predloge za skupne aktivnosti načrtovanja, pripravljeni skupni akcijski načrti, vključno s skupnimi možnostmi financiranja za skupine. Vzpostavljena so bila tudi pilotna skupna orodja za izvajanje projektov meta grozdov in programov.

Spletna stran projekta

ENVIMPACT (2011-2013)

Cilj projekta ENVIMPACT je bil oplemeniti evropsko bazo znanja z rezultati srednje- in vzhodnoevropskih raziskovalcev na temo varstva okolja, s tem pa vzpostaviti nova sodelovanja v okviru programov FP7, kar bi lahko vodilo k inovativnim rešitvam za trajno varstvo okolja.

Spletna stran projekta

Slo-Inno-Boost (2010-2012)

V okviru aktivnosti Slo-Inno-Boost so partnerji pri projektu Enterprise Europe Network krepili svojo prepoznavnost in navzočnost med slovenskimi subjekti podjetniškega podpornega okolja. V dveh letih sosoorganizirali dva večja dogodka in 24 regionalnih, kjer so se z lokalnimi podpornimi akterji dogovorili za konkretne aktivnosti pomoči podjetjem pri izkoriščanju priložnosti EU.

Proincor (2010-2012)

Namen projekta PROINCOR je bil omogočiti enostavnejši dostop do procesov inoviranja malih in srednje velikih podjetij v Srednji Evropi. Vzpostavitev in izboljšanje inovacijskih procesov v podjetju ter širjenje zavedanja in uporabe inovacijskih procesov v malih in srednje velikih podjetjih je deset projektnih partnerjev zagotovilo z vzpostavitvijo skupne metodologije in orodja za izvajanje inovacijskih preverjanj. Izvedenih je bilo 400 inovacijskih preverjanj v malih in srednje velikih podjetjih, hkrati pa so bila izvedena tudi izobraževanja s področja inovacijskih procesov in inoviranja.

Spletna stran projekta

RENDER (2009-2012)

Projekt RENDER je zagotovil celovit konceptualni okvir in tehnološko infrastrukturo za omogočanje, podporo, upravljanje in izkoriščanje informacijske raznolikosti v spletnih okoljih.

Spletna stran projekta

COSMOS (2008-2012)

Cilj projekta COSMOS je bil vzpostaviti omrežje nacionalnih kontaktnih točk na temo vesolja v okviru EU programa FP7. Sodelujoče organizacije so identificirale in si izmenjale dobre prakse, izvedle usposabljanja za svoje osebje, pridobile in razširjale aktualne informacije s področja vesoljskih tehnologij in projektov, izboljšale iskanje partnerjev in razvile skupne koncepte za ozaveščanje o vesoljskih projektih v okviru programa FP7.

Spletna stran projekta

MAPEER (2009-2011)

Projekt MAPEER je bil vzpostavljen za izvedbo podpornih aktivnosti z namenom ustvariti okolje, v katerem bodo evropska mala in srednje velika podjetja dobrodošla, podprta in negovana. Končni cilj projekta je bil povečati sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v raziskovalnih programih EU, in sicer z izboljševanjem pogojev za njihovo sodelovanje in premagovanjem ovir za izvedbo inovacijskih aktivnosti.

Spletna stran projekta

MEDOSSIC (2009-2011)

V okviru projekta MEDOSSIC je sodelovalo deset partnerjev iz sedmih držav, namen projekta pa je bil izboljšati konkurenčnost, promovirati območno sodelovanje in varovanje okolja ter spodbuditi eko-inovacijska področja posamezne regije. Ključne aktivnosti v okviru projekta so bile analiza obstoječega stanja in pregled dobrih praks, razvoj strateškega in operativnih načrtov za vzpostavitev pilotne strukture v regijah ter svetovanje in izobraževanje z namenom učinkovitega izvajanja ukrepov.

KidsINNscience (2009-2013)

Glavni cilj projekta KidsINNscience je bil identificirati 1) status inovativnih praks v izobraževalnih sistemih sodelujočih držav ter možnosti in ovire, s katerimi se soočamo pri njihovi izvedbi; 2) izobraževalne inovacijske dejavnosti v različnih državah, ki imajo razvojni potencial, ter bi jih bilo mogoče prenesti v druge države; in 3) ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti na nacionalni in evropski ravni za povečanje pretoka in stopnje uspešnosti inovativnih aktivnosti v različnih izobraževalnih sistemih.

Projekt je bil izveden z namenom zagotoviti in prikazati najboljše inovacije v izobraževalnih sistemih iz različnih držav ter oceniti možnosti prenosa najboljših inovacij v druge izobraževalne sisteme.

Spletna stran projekta

Euridice (2008-2011)

Temeljni koncept projekta Euridice je bil vzpostaviti informacijsko platformo, osredotočeno na posamezni predmet tovora ter njegovo interakcijo z okoljem in uporabnikom. Glavni cilji projekta so bili 1) podpora interakciji posameznim predmetom tovora z okoljem in uporabniki na terenu; 2) izboljšati logistiko s pomočjo implementacije inteligentnih tovornih konceptov in tehnologij; 3) razviti poslovne modele za promocijo in razvoj inteligentne transportne infrastrukture; 4) vzpostavitev varnejših in okolju prijaznejših transportnih verig.

Spletna stran projekta

ActClean (2008-2011)

Projekt ActClean je podpiral majhna in srednje velika podjetja v centralni Evropi pri vpeljavi ekološko učinkovitih proizvodnih procesov. Promoviral je okoljske tehnologije in sisteme vodenja ter s tem namenom povezoval ponudbo in povpraševanje: majhnim in srednje velikim podjetjem ponuja znanje o tehnologijah in vodenju procesov na eni strani in pospeševal trženje že izdelanih rešitev na drugi.

Vzpostavljena je bila nacionalna kontaktna točka ActClean, ki podjetja povezuje z več kot 200 institucijami iz centralne Evrope, ki se ukvarjajo s čisto proizvodnjo, organizirana so bila neposredna srečanja, osredinjena na specifičen problem posameznega podjetja, s posredovanjem najboljših rešitev iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Italije, Madžarske, Češke republike, Slovenije in Slovaške, prav tako pa je bila vzpostavljena tudi podatkovna baza znanja ActClean 1000 primeri najboljših tehnoloških rešitev, sistemov vodenja in podpornih orodij za ekološko učinkovitost.

Spletna stran projekta

 

KTT 2011 (2011)
KTT 2010 (2010)
Performance of a RTD Technological Audit of the ICT RTD in Slovenia (2009-2010)
KTT 2009 (2009)
Research on the state of innovation activities in Slovenia with improvement suggestions for stimulating competitiveness and innovation in Slovenian economy (2009)
Tinis (2005-2008)
R4R (2007-2008)
Boost-IT (2006-2008)
Lean TTT (2006-2008)
Innovation Relay Centre of Slovenia (2004-2008)
New Product Development (2004-2007)

 
 
 
 

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!