Tekoči projekti
DIGI-SIWASTELESS

SmartFlexCell

INDUSAC

DIH4AI AI-Opt-IoT

AMULET

ExSACT (ATTRACT – Phase 2)

Enterprise Europe Network

EURAXESS

SPOZNAJ

PetVision

Pretekli projekti
Vrednotenje IL kot podlaga za predlog dolgoročno vzdržnega modela državnih pomoči za spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva
Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT (2017-2022)
EEN WE4SME
KET4Clean Production
KETGATE
SYNERGY
Co-Create
EU-GIVE
SKOZ
SIO 2018-19
DIHelp
EEN Scale-up
Scichallenge
INPRO
FIREMED
FIDIAS
Central Community
Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT
TIPS
IP4SMEs
Alps4EU
ENVIMPACT
Slo-Inno-Boost
Proincor
RENDER
COSMOS
MAPEER
MEDOSSIC
KidsINNscience
EVLIA
Euridice
ActClean
KTT 2011
KTT 2010
Performance of a RTD Technological Audit of the ICT RTD in Slovenia
KTT 2009
Research on the state of innovation activities in Slovenia
Tinis
R4R
Boost-IT
Lean TTT
Innovation Relay Centre of Slovenia
New Product Development
STEM4YOUTH
OPENISME
SCALE(up)ALPS
Noč ima svojo moč (2018-19)
finMED
ICYDK

DIGI-SI
DIGI-SI, v okviru katerega ima IJS vlogo digitalnega inovacijskega stičišča (ang. Digital Innovation Hub, DIH), predstavlja stično točko celovitih storitev, namenjenih digitalni preobrazbi malih in srednjih podjetij, podjetij s srednje veliko kapitalizacijo, velikih podjetij in novoustanovljenih podjetij, njihovih procesov in izdelkov, z dokazano uspešnostjo sodelovanja med velikimi raziskovalnimi/tehnološkimi centri in MSP v industrijskem okolju, ki je podjetjem omogočilo nadgradnjo na čistejše, bolj zelene, krožne in trajnostne proizvodne procese poleg industrijskih (proizvodnih) vrednostnih verig. Projekt zagotavlja nove in/ali najsodobnejše digitalne tehnologije in že pripravljene digitalne rešitve/orodja, ki komercialno niso na voljo na trgu. Zagotavlja praktično in učinkovito umetno inteligenco (AI) za področja pametne proizvodnje, zdravja, agroživilstva in turizma. Modus operandi DIGI-SI je ponuditi storitve in olajšati potovanje strank v celotni krožni vrednostni verigi opredeljenih prednostnih področij S5, začenši z omogočanjem preizkusa pred naložbo, spretnostmi in usposabljanjem, podporo pri iskanju naložb, hkrati pa služi kot platforma za ozaveščanje o prednostih in priložnostih digitalne dobe. CTT deluje kot koordinator DIHa IJS in podpira raziskovalce in podjetja pri sodelovanju na področju digitalizacije.

Spletna stran projekta

Na vrh

WASTELESS
Glavni cilj projekta WASTELESS je (i) razviti in preizkusiti mešanico inovativnih orodij in metodologij za merjenje in spremljanje izgub in odpadkov v prehranski verigi (Food Supply Chains – FSC), ki bodo ustvarile zanesljive podatke o kritičnih in slabo poznanih verigah preskrbe s hrano, (ii) priporočiti usklajen metodološki okvir za kvantifikacijo živilskih odpadkov in (iii) razviti sistemsko zbirko orodij za podporo odločanju, namenjeno vsem deležnikom verige vrednosti v prehranski industriji, ki omogoča poustvarjanje WASTELESS točk na ozemljih EU in za različne skupine živil. Mešanica rešitev za merjenje in spremljanje zavržene hrane bo vključevala digitalne in na podatkih temelječe stroškovno učinkovite tehnologije in metodologije; obravnavanje 5 stopenj dobavne verige in obravnavanje posebnih živilskih proizvodov. Gradila bo na obstoječem delu, projektih in praksah za merjenje in spremljanje živilskih odpadkov, temeljiti in posodobljeni študiji orodij in metodologij, neučinkovitosti in zahtevah deležnikov v verigi preskrbe s hrano za podporo razvoju ter študijah primerov teh rešitev. Projekt ima ambicijo vnesti podatke v model, ki ga je zgradil JRC, s posebnimi študijami primerov med projektom in replikacijo zbiranja podatkov po trajanju projekta. V tem smislu je bilo identificiranih več skupin živil, za katere manjkajo podatki in koeficienti zavržene hrane: sadje in zelenjava, sadni sokovi, predelani mesni izdelki, mlečni izdelki, in žitni izdelki. Pri projektu bo CTT sodeloval pri presoji in optimizaciji vpliva.

Spletna stran projekta

Na vrh

SmartFlexCell
Evropska industrija mora povečati proizvodno prožnost in pospešiti rekonfigurabilnost proizvodnih linij, da bi povečala svojo konkurenčnost in donosnost na svetovnem trgu. Zlasti avtomobilska in strojna industrija sta ključna sektorja za EU. SmartFlexCell bo trgu predstavil visoko prilagodljivo, enostavno za programiranje, namestitev in uporabo, napredno samonastavljivo robotsko celico z zmožnostmi povečanja natančnosti za izvajanje nalog, kot so sestavljanje, strojna obdelava, spajanje, tudi za personalizirano proizvodnjo. Prilagodljive celične rešitve, ki se pogosto uporabljajo v industriji, bodo komercializirane preko spin-out podjetja, ki bo ustanovljeno med projektom. Tehnologije za rekonfiguracijo in izboljšanje natančnosti, podprte z roboti, bodo združene z inovativnimi ponudniki strojne in programske opreme, razvijalci podjetij, in jih bodo lahko uporabljala mala in srednja podjetja, ter večja podjetja. Z uvedbo zgornjih tehnologij bi lahko celico uporabili v avtomobilski, železniški, vesoljski industriji in industriji bele tehnike za spajanje, odstranjevanje robov, brušenje, poliranje in rezanje kovinskih, plastičnih in kompozitnih delov. SmartFlexCell bo predstavil dva različna scenarija, v avtomobilskem sektorju in v strojnem sektorju. CTT v projektu pomaga raziskovalcem IJS pri ustanovitvi spin-out podjetja in razvoju poslovnega načrta.

Spletna stran projekta

Na vrh

INDUSAC
Cilj projekta INDUSAC je razviti in preizkusiti novo orodje in metodologijo za spodbujanje interakcij med univerzami in industrijo skozi kratka (4-8 tednov), a intenzivna transnacionalna sodelovanja med študenti in inovacijskimi akterji znotraj podjetij. Postavljeni bosta metodologija in platforma, ki bo mednarodnim skupinam študentov-raziskovalcev omogočila sodelovanje s podjetji pri oblikovanju in zagotavljanju inovativnih rešitev, ki se odzivajo na izzive podjetja na medsektorskih področjih krožnosti in splošne trajnostnosti, industrije 4.0, in digitalizacije. Koncept temelji na razvoju najsodobnejše metodologije, ki temelji na že obstoječih orodjih za sodelovanje med industrijo in akademijo. Ta metodologija bo preizkušena in potrjena skozi izvedbo vsaj 300 transnacionalnih projektov soustvarjanja (ko-kreacije). Celoten proces bo poganjala virtualna platforma, ki bo omogočala povezovanje deležnikov, ujemanje članov ko-kreacijske ekipe z izzivi in spremljanje splošnega napredka. CTT je koordinator projekta in je vključen tudi v vse delovne sklope projekta.

Spletna stran projekta

Na vrh

DIH4AI AI-Opt-IoT
Projekt “AI-supported route optimization based on the IoT solution” v okviru razpisov mreže DIH-World izvajata podjetje Senso4S d.o.o. in IJS. Cilj projekta je nadgradnja pametne tehtnico za merjenje plina v jeklenkah, na način, da bi preko lokacij jeklenk in dejanske porabe plina ter preteklih podatkov o dostavi, optimizirali distribucijske poti za plin. V sklopu projekta se izvajajo realni eksperimenti (s pomočjo namensko razvite spletne aplikacije) z uporabo razvitega optimizacijskega modela z namenom določitve optimalnih vhodnih parametrov v model. IJS svetuje na področju izbire in implementacije ustreznih metod za analizo vhodnih podatkov, na podlagi katerih se določajo napovedi optimalnih distribucijskih poti za plin. CTT nudi podporo pri povezovanju podjetja z raziskovalci IJS.

Spletna stran projekta

Na vrh

AMULET
Prednosti zmanjšanja teže pri razogljičenju in učinkoviti rabi virov za krožno gospodarstvo pomembno vplivajo na avtomobilski, vesoljski in aeronavtični, energetski in gradbeni sektor. Napredni materiali in njihova izdelava omogočajo zmanjšanje teže ob izboljšanju zmogljivosti. Cilj projekta AMULET je ustvariti nove verige vrednosti s spodbujanjem prodora naprednih materialov na različnih področjih z medregionalno in medsektorsko izmenjavo znanja. Med projektom bodo razviti demonstracijski razvojno-raziskovalni projekti, usmerjeni v trenutne sektorske izzive, s ciljem doseganja TRL7. Poleg tega bodo vsa mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v projektu, deležna podpore pri tehničnem usposabljanju in usposabljanja v sodelovanju z drugimi podjetji za pospešitev komercializacije svojih inovativnih rešitev. Te dejavnosti bodo ustvarile samovzdržen poslovni okvir za raziskovanje tržnih priložnosti, ki temeljijo na inovativnih lahkih materialih. Končni cilj AMULET je znatno prispevati k zmanjšanju emisij CO2 v EU s krepitvijo vloge MSP, v katerih naj bi inovacije olajšali in podprli grozdi. CTT v projektu pripravlja postopke za vodenje projekta, načrt upravljanja tveganja, in sistem nadzora nad primernostjo projektov za MSP ter spremljanja izvedbe projektov.

Spletna stran projekta

Na vrh

ExSACT (ATTRACT – Phase 2)

Aktivnosti projekta ExSACT sovpadajo s splošnim ciljem krovnega projekta ATTRACT – Phase 2, ki je usmerjen k vzpostavitvi sistematične platforme za preoblikovanje prelomnih tehnologij, ki so bile v osnovi zasnovane za izvajanje bazičnih raziskav, v prelomne tehnologije z visoko stopnjo uporabljivosti v gospodarstvu in z veliko vrednostjo za družbo kot celoto. V okviru ExSACT se izvaja socialno-ekonomska študija za opredelitev in vzpostavitev pogojev za aktivno vlogo državne administracije za zmanjševanje tveganj pri sodelovanju med akademsko in poslovno sfero v povezavi s pravicami intelektualne lastnine in državnimi pomočmi kot tudi s poenostavitvijo in optimizacijo javnih investicij v raziskovalno in tehnološko infrastrukturo.

Spletna stran projekta

Na vrh

Enterprise Europe Network

V okviru projekta mreže Enterprise Europe Network (EEN) nudimo podporo majhnim in srednje velikim podjetjem ter velikim podjetjem, raziskovalnim organizacijam, strokovnim in sektorskim združenjem, tehnološkim centrom in ostalim, da lahko kar najbolje izkoristijo priložnosti v Evropski uniji.

Europe Network ponuja:

  • informacije in praktične nasvete o priložnostih evropskega trga, evropski zakonodaji in relevantnih politikah;
  • poslovno in tehnološko borzo, ki predstavljata osnovo za iskanje primernih poslovnih partnerjev skozi objavo poslovnih ponudb in povpraševanj, in vzpostavitev stikov s partnerji iz vse Evrope;
  • informacije o javnih razpisih in mednarodnem povezovanju.

Enterprise Europe Network:

  • z ustvarjanjem sinergij med nosilci znanja in podjetji razvija raziskovalne in inovacijske kapacitete podjetij, spodbuja tehnološko sodelovanje in organizira kooperacijska srečanja, na katerih lahko raziskovalci in podjetniki s potencialnimi partnerji stopijo v neposredni stik;
  • pomaga podjetjem pri dostopu do rezultatov raziskav, pri vključevanju v raziskovalne programe in pri prijavah na razpise;
  • vključuje podjetja in druge organizacije v procese ustvarjanja politik prek posredovanja njihovih odzivov predstavnikom Evropske komisije in ocen implementacije politik EU na področju konkurenčnosti in inovativnosti.

Spletna stran projekta

EURAXESS

‘EURAXESS – Raziskovalci v gibanju’ je iniciativa Evropske komisije, namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev, povezovanju akademske sfere in industrijskega sektorja in vzpostavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora. Kontaktna točka EURAXESS je tudi Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”. EURAXESS nudi raziskovalcem (1) portal z dostopom do baze prostih delovnih mest za raziskovalce (s strani 4500 različnih preverjenih raziskovalnih inštitucij in podjetij), (2) informacije o možnostih financiranja mobilnosti in raziskav iz različnih javnih in zasebnih virov, (3) vpis v bazo iskalcev zaposlitve in (4) brezplačno pomoč in podporo pri ovirah, ki jih prinaša mobilnost (selitev) v drugo državo z namenom opravljanja znanstveno raziskovalnega dela. Delodajalcem EURAXESS omogoča (1) objavo oglasov za prosta delovna mesta za zaposlitev raziskovalcev, (2) iskanje raziskovalca ustreznega profila v bazi objavljenih CV raziskovalcev ter sodelovanje z neevropskimi državami na raziskovalno razvojnem področju.

Spletna stran projekta

SPOZNAJ

V okviru projekta Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ), izbranega za financiranje na javnem razpisu Načrta za okrevanje in odpornost z naslovom Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti, bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in dvajset javnih raziskovalnih organizacij uskladili svoje delovanje z ReZrIS30, ZZrID in Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, s čimer bo njihovo delovanje skladno z določili glede odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Partnerji projekta bodo izvedli usposabljanja za različne deležnike odprte znanosti, specialistična izobraževanja za ravnanje s FAIR in odprto dostopnimi raziskovalnimi podatki, pripravili priročnik o odprti znanosti in vzpostavili podporo za odprto znanost v lastnih organizacijah.

Projekt bo zelo pospešil prevzem praks odprte znanosti pri projektnih partnerjih in bistveno prispeval k digitalnemu prehodu v znanstvenoraziskovalnemu delu. Partnerji bodo medsebojno delili znanje in izkušnje glede uvajanja načel odprte znanosti ter jih prenašali na javne infrastrukturne zavode (IZUM, ARNES), javne agencije (ARIS, NAKVIS), visokošolske in raziskovalne zavode v zasebni lasti, raziskovalce in strokovnjake iz komercialnega sektorja, zasebne raziskovalce ter širšo zainteresirano javnost. Velik del rezultatov raziskav v obliki publikacij bo tako dostopen prek slovenskih repozitorijev, pričakovati je tudi večjo javno dostopnost raziskovalnih podatkov.
Spletna stran projekta

PETVISION

Leta 2020 je bilo v EU diagnosticiranih več kot 2,7 milijona ljudi z rakom, s projekcijami, ki kažejo na 24 % povečanje do leta 2035, kar ga postavlja kot vodilni vzrok smrti. Kljub temu, da je pozitronska emisijska tomografija (PET) najobčutljivejša diagnostična tehnika za rak, visoki stroški proizvodnje PET skenerjev omejujejo dostopnost na manj kot 0,5 % medicinskih centrov po svetu. Projekt PetVision si prizadeva to spremeniti z razvojem cenovno ugodne, modularne naprave PET z vrhunsko časovno ločljivostjo. Ta pobuda si prizadeva evropske tehnološke preboje prevesti v revolucionarno, popolnoma modularno, cenovno dostopno paleto naprav za široko uporabo, od standardnih PET centrov do mobilnih enot. Z inovacijami na področju oblikovanja detektorjev, foto-senzorjev in elektronike namerava PetVision znatno izboljšati človeško zdravje z omogočanjem dostopa do kakovostnega PET slikanja v raznolikih kliničnih okoljih.
Spletna stran projekta

Pretekli projekti

Vrednotenje IL kot podlaga za predlog dolgoročno vzdržnega modela državnih pomoči za spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva.

“CRP 2021”, Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja; Tema: 5.6.2 Prenos inovacij in pravic IL v poslovno prakso: sistem vrednotenja pravic IL in urejanje medsebojnih odnosov med gospodarskimi subjekti in raziskovalnimi organizacijam v kontekstu sistema državnih pomoči

V okviru projekta analiziramo kritične točke prenosa pravic IL, pripravljamo smernice za upravljanje s pravicami IL v okviru sodelovalnih RR projektov, in pripravljamo mednarodno primerjalni pregled sistemov vrednotenja tržne vrednosti pravic IL v sodelovalnih projektih, ter pregled celostnega postopka zaznavanja IL, registracije IL kot neopredmetenega sredstva, vrednotenja IL ter predlogov členov za ustrezne sodelovalne pogodbe. Cilj je postavitev enotnega modela vrednotenja pravic IL in urejanja odnosov med gospodarskimi subjekti in raziskovalnimi organizacijami tudi v kontekstu sistema državnih pomoči.

Na vrh

Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT (2017-2022)

Osem javnih raziskovalnih organizacij, Institut “Jožef Stefan”, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem Università del Litorale, Kmetijski inštitut Slovenije in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, je vzpostavilo konzorcij, ki opravlja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah oblikovanih v konzorcij KTT v letih 2017 – 2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) deluje na podlagi uspešne prijave na Javni  razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij« (povezava), katerega namen je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc. Cilj javnega razpisa je vzpostavitev konzorcija, ki bo združil TTO JRO-jev na področju celotne Slovenije.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na posebni spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko EU SKLADI (www.eu-skladi.si).

Spletna stran projekta

KET4Clean Production

V projektu KET4CleanProduction malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočamo vseevropski dostop do tehnološko-razvojnih storitev na področju čiste proizvodnje. V sodelovanju z uglednimi evropskimi institucijami na področju ključnih tehnologij (KET, key enabling technologies) čiste proizvodnje bomo z 2 milijoni evrov podprli izbrane testne projekte JRO-MSP z uporabo infrastrukture JRO in omogočili možnost razprave z oblikovalci smernic strategije pametne specializacije (RIS3). Institut Jožef Stefan je registriran kot KET Center in se s tem projektom med drugim umešča v vlogo vodilnega povezovalca slovenskih institucij s kompetencami na področjih KET in kot nacionalni koordinator Enterprise Europe Network postaja vstopna točka za informacije o podpori projektov čiste proizvodnje.

Spletna stran projekta

EEN WE4SME

Na projektu EEN We4SME, ki ga v Sloveniji koordinira Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”, izvajamo dve vrsti storitev: (1) podpora podjetjem, ki so pridobila projekt Instrumenta za MSP pri izbiri mentorja (»coacha«), (2) izvajanje pregleda inovacijskega managementa v podjetjih, kjer uporabljamo certificirano orodje IMP3rove in orodje SMEMPower. Projektne aktivnosti so usmerjene v izboljšanje inovacijskega potenciala podjetij.

Spletna stran projekta

KETGATE

V projektu KETGate s partnerji iz uglednih Evropskih institucij v državah osrednje Evrope vzpostavljamo enoten pregled ponudbe tehnoloških storitev in raziskovalno-razvojne infrastrukture javnih raziskovalnih organizacij, ki bo na razpolago malim in srednje velikim podjetjem v regiji. Cilj je vzpostavitev te ponudbe na nadnacionalni ravni za SME v regiji ter tako premostitev vrzeli dostopanja SME do storitev centrov KET (key enabling technologies) v regiji. V projektu je na voljo 2mio EUR za testne projekte JRO-SME z uporabo infrastrukture JRO. Institut Jožef Stefan je registriran kot KET Center in se s tem projektom med drugim umešča v vlogo vodilnega povezovalca slovenskih institucij s kompetencami na področjih KET.

Spletna stran projekta

  SYNERGY

V okviru projekta Synergy želimo s partnerji analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih projektov, nato pa jih zbrati v tri glavne projektne skupine, ki pokrivajo tri obetajoča moderna področja industrijske tehnologije – lasersko proizvodnjo in 3D tiskanje, mikro- in nanotehnologijo, in t. i. industrijo 4.0 – decentralizirano proizvodnjo ‘po meri’. Cilji projekta so (1) vzpostavitev pregleda nad rezultati projektov, (2) vzpostavitev aktivne povezave med regionalnimi akterji in čez-sektorsko, (3) razvoj novih “crowd innovation” servisov in pilotnih akcij zanje, ter (4) razvoj platforme “Synergic Crowd Innovation Platform” (SCIP) za podporo odprtemu inoviranju, “crowdsourcingu” in “crowdfundingu”, na osnovi analize izvedenih projektov in zastavljenih področij.

Spletna stran projekta

Co-Create

V okviru projekta Co-Create povezujemo tradicionalno proizvodno industrijo s t. i. ustvarjalnim sektorjem, s čimer se aspekt dizajna vključuje v množično proizvodnjo. Podporo nudimo tradicionalnim industrijam pri vzpostavljanju metodološkega premika k odprtemu inoviranju (“cross innovation”, “co-creation”, “design thinking”), tudi skozi metodo gamifikacije – prirejanju dizajnerskih elementov in načel računalniških iger področjem, ki tradicionalno ne operirajo s temi elementi, in pri vključitvi JRO v proces povezovanja s tradicionalnimi industrijami.

Spletna stran projekta

EU-GIVE

V okviru projekta EU-GIVE skrbimo za nadgradnjo evropskih projektov, ki spodbujajo odprto znanost, izmenjavo znanja, raziskave in inoviranje. Glavna tema projekta je pospešitev cikla prenosa novih znanj v gospodarstvo. Namen je izboljšanje in optimizacija sodelovanja med akterji socialnega gospodarstva v Sloveniji na področjih kolaborativne potrošnje, produkcije, učenja in financ in prenos kolaborative/sharing principov v “klasična” podjetja.

Predstavitev projekta

Spletna stran projekta

SKOZ

Projekt SKOZ (Središče Karierne Orientacije Zahod) vzpodbuja delo z nadarjenimi dijaki in se zavezuje k njihovi kakovostni karierni orientaciji. Projekt pod koordinacijo Gimnazije Vič vzpostavlja trdno in delujočo mrežo šol iz Zahodne kohezijske regije, raziskovalnih organizacij in partnerjev iz gospodarstva, ki bodo s projekti vzpodbujali najbolj nadarjene dijake.

Institut »Jožef Stefan«, kot raziskovalni partner pri podpori individualnih ali skupinskih raziskovalnih projektov, nudi mentorstva za raziskovalne naloge dijakov srednjih šol.

Spletna stran projekta

Podporne storitve subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 / SIO 2018-2019

Namen projekta SIO 2018-19, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Center za prenos tehnologij in inovacij v okviru projekta tako izvaja številne aktivnosti, ki pripomorejo k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, povečevanja stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij in premagovanju ovir hitrorastočih podjetij predvsem s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranjem in svetovanjem, tematskimi delavnicami, mentoriranjem ter zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in nenazadnje upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

Spletna stran projekta

DIHelp

V okviru projekta DIHelp kot vodje digitalnega inovacijskega vozlišča (DIH) Institut »Jožef Stefan« prejemamo izobraževanja s strani strokovnjakov na področju poslovnih načrtov, financiranja in upravljanja z inovacijami. V obliki individualnih mentoriranj in webinarjev prejemamo znanja, s pomočjo katerih nudimo celostno podporo pretežno malim do srednje velikim podjetjem. Predvidena je tudi regionalna delavnica na temo podpore podjetjem, v okviru katere imajo le-te možnost prejeti svetovanje na zgoraj omenjenih področjih.

Spletna stran projekta

EEN Scale-up

V okviru projekta EEN Scale-up, ki ga v Sloveniji koordinira Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”, pomagamo identificirati slovenska MSP s potenicalom za hitro rast, ki jo merimo z hitro rastjo prihodkov in števila zaposlenih tekom več zaporednih let. Podjetjem nudimo usmerjeno in konkretno pomoč pri premagovanju najbolj značilnih ovir hitre rasti: pomanjkanje strokovnih, poslovnih in vodstvenih kadrov, vstopanje na nove trge (geografsko, regulatorno ter sodelovanje z večjimi naročniki – javna naročila ali velika podjetja), dostop do primernih virov financiranja, dostop do raziskovalnih in razvojnih kapacitet. Pomoč hitro rastočim podjetjem nudimo v obliki t. i. mentorstva (»coachinga«) in/ali individualnih poglobljenih svetovanj.

Spletna stran projekta

EC logo

SCICHALLENGE

Projekt Scichallenge bo spomladi 2016 prvič razpisal zanimive nagrade za mlade nadobudneže od 10-20 leta, ki imajo željo po raziskovanju in spoznavanju naravnih zakonitosti. Na razpise se bodo lahko prijavili tako posamezniki in skupine prijateljev kot tudi celi razredi ali šole.

Spletna stran projekta

INPRO

Projekt Improving IPR management services to SMEs engaging in peer learning activities (INPRO) združuje partnerje iz Italije, Španije in Slovenije. Cilj projekta je oblikovati smernice podpornemu okolju za uspešno svetovanje podjetjem na področju intelektualne lastnine. Tekom projekta bosta organizirani dve delavnici v okviru katerih bodo partnerji skupaj pregledali ustaljene prakse v svojih organizacijah in izmenjali izkušnje. Po nasvetu zunanjih strokovnjakov bodo oblikovali dokument, ki bo vedno na voljo malim in srednje velikim podjetjem in bo zajemal odgovore na glavna vprašanja s katerimi se soočajo ter jim zagotavljal učinkovito pomoč pri sprejemanju ukrepov.

INPRO Design Options Paper (DOP)

FIREMED

Mala in srednje velika podjetja s področja energetike iz držav območja MED imajo velik strateški pomen za navedeno območje, predvsem zaradi številnih možnosti obnovljivega pridobivanja energije, pa tudi vse večje potrebe po le-tej zaradi rastočih industrijskih sektorjev in vse večje urbanizacije.

Cilj projekta FIREMED je podpreti majhna in srednje velika podjetja s področja energetike, in sicer s predlaganjem inovativnih finančnih instrumentov lokalnim in regijskim oblastem, vzpostavitvijo inovativnih storitev in omogočanja povezave med podjetji, ki iščejo finančna sredstva in investitorje. Projekt upošteva finančno situacijo v različnih državah in potrebo po uravnoteženju javne podpore energetskemu sektorju, zaradi česar si prizadeva za močnejše sodelovanje med zasebnimi in javnimi organizacijami.

FIDIAS

Cilj projekta FIDIAS je okrepitev lokalnih in regionalnih razvojnih načrtov in podjetništva z izvajanjem in vodenjem inovativnih finančnih instrumentov in storitev, ki podpirajo ekološke inovacije in/ali ukrepe trajnostnega razvoja. FIDIAS nudi malim in srednje velikim podjetjem ter finančnim upravljavcem priložnost za povečanje učinkovitosti in dodane vrednosti projektov s pomočjo uveljavljanja intelektualne lastnine, pomoči pri razvoju učinkovitih poslovnih načrtov, sistema za opozarjanje EU financiranja, izobraževanja za zbiranje masovnih sredstev in izboljšanja komunikacijskih spretnosti. Z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja in novega podjetništva (ali pretvorbe) v eko-inovativnih sektorjih, projekt FIDIAS deluje na izvajanju in vodenju treh inovativnih finančnih instrumentov, in sicer zelenega sklada malih in srednjih podjetij, zelenega sklada za energetsko učinkovitost, pametna omrežja ipd. ter inovativnega finančnega instrumenta, usmerjenega na raziskave, razvoj in inovacijske naložbe. Na temelju izmenjave izkušenj, najboljših praks in teritorialnega sodelovanja FIDIAS zagotavlja prostrano razširjanje rezultatov projekta in prenosljivost v druge industrijske sektorje, izgradnjo širšega lokalnega omrežja in inovativno metodologijo, podprto s ciljnimi komunikacijskimi orodji.

Konzorcij za prenos (transfer) tehnologij / KTT (2013-2014)

Šest javnih raziskovalnih organizacij, Institut “Jožef Stefan”, Kemijski institut, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem Università del Litorale je vzpostavilo konzorcij, ki opravlja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014. Konzorcij, ki ga vodi Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” (CTT IJS), predstavlja podporno okolje, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije SPIRIT.

Spletna stran projekta

EVLIA (2012-2014)

Cilj projekta EVLIA je razviti enotno metodologijo za finančno in ekonomsko vrednotenje neopredmetenih sredstev malih in srednje velikih podjetij, in jo preizkusiti v dogovoru s finančnimi institucijami, investitorji, podjetji in podpornimi institucijami.

Različne vrste neopredmetenih sredstev so vedno bolj pomembne za uspešnost na trgu in predstavljajo pomemben del vrednosti podjetij. Mednje spadajo predvsem človeški viri, organizacijski in relacijski kapital ter intelektualna lastnina. Razvoj skupne metodologije za ocenjevanje ekonomske vrednosti neopredmetenih sredstev s pomočjo lokalnih strokovnjakov bo omogočil vrednotenje neopredmetenih sredstev, s tem pa lažji dostop do virov financiranja in boljše sodelovanje z investitorji.

Central Community (2012-2014)

Inovativnost poganja vse večjo konkurenčnost evropskih malih in srednje velikih podjetij. Kljub temu pa še vedno obstajajo industrijski sektorji, na katerih so stroški raziskav in razvoja izjemno visoki in deljenje informacij zahteva veliko truda, predvsem na področju naravoslovnih znanosti. Informacijske in komunikacijske tehnologije predstavljajo dragoceno orodje za premagovanje teh ovir in zbliževanje različnih akterjev – ustvarjajo skupnosti, ki predstavljajo podlago skupnemu znanju in novemu kooperativnemu pristopu.

Projekt Central Community želi izboljšati pogoje za inovacijsko sodelovanje na področju evropskih naravoslovnih znanosti, s pomočjo dveh ključnih elementov:

  • vzpostavitvijo mednarodnih skupnosti, temelječih na ključnih kompetenčnih področjih, ki definirajo njihove specifične potrebe v inovacijskem procesu;
  • vzpostavitvijo platforme iCOMMUNITY, nove osrednje točke za inovativnost na področju raziskav in razvoja.

TIPS (2012-2014)

Transport predstavlja enega izmed glavnih elementov ekonomske vzdržnosti in rasti, pri čemer vse večje zahteve v navedenem sektorju kličejo k proaktivnim postopkom za hitrejše lansiranje inovativnih rešitev na tržišče. Veliko finančnih sredstev je namenjenih raziskavam in tehnološkemu razvoju na področju transporta, vendar pa rezultati le redko najdejo pot na trg. Na podlagi dobrih praks je potrebno ugotoviti, kateri kanali za izkoriščanje delujejo, kje najti vire financiranja in prve uporabnike ter kako dostopati do novih tržišč.

Cilj projekta TIPS je tako pomagati pri vzpostavljanju večje inovativnosti na področju transporta z izboljševanjem zmogljivosti FP projektov, financiranih s strani EU, in sicer pri samem izvoru inovacij, s tem pa pomagati pri transformaciji raziskovalnih rezultatov v produkte in storitve.

Excellent research, but insufficient valorization? The case of the European Transport Research in the 7th Framework Programme (opomba: članek je dostopen samo z IP-jev znotraj omrežja IJS).

Spletna stran projekta

IP4SMEs (2012-2014)

Namen slovensko-italijanskega čezmejnega projekta IP4SMEs, pri katerem sodeluje 12 ustanov iz obeh držav, je vzpostaviti omrežje znanja in storitev za zaščito in uporabo intelektualne lastnine. V okviru projekta je predvideno oblikovanje pripomočkov in dejavnosti z namenom izboljšanja ponujenih storitev ter povečanja konkurenčnosti in ozaveščenosti podjetnikov in podjetij na področju na intelektualni lastnini temelječega poslovanja.

Spletna stran projekta

Alps4EU (2011-2014)

Cilj projekta Alps4EU je bil vzpodbuditi povezovanje malih in srednjih podjetij v grozde, premagati razdrobljenost pobud grozdov in spodbujati nastanek meta-grozdov, uporabo makroregionalne vizije in usmerjati alpske grozde v večjo konkurenčnost v evropskem scenariju v korist gospodarstva celotnega območja Alp.

V okviru projekta so bile opredeljene strateške prednostne naloge grozdov alpskega prostora, razvite smernice in predloge za skupne aktivnosti načrtovanja, pripravljeni skupni akcijski načrti, vključno s skupnimi možnostmi financiranja za skupine. Vzpostavljena so bila tudi pilotna skupna orodja za izvajanje projektov meta grozdov in programov.

ENVIMPACT (2011-2013)

Cilj projekta ENVIMPACT je bil oplemeniti evropsko bazo znanja z rezultati srednje- in vzhodnoevropskih raziskovalcev na temo varstva okolja, s tem pa vzpostaviti nova sodelovanja v okviru programov FP7, kar bi lahko vodilo k inovativnim rešitvam za trajno varstvo okolja.

Slo-Inno-Boost (2010-2012)

V okviru aktivnosti Slo-Inno-Boost so partnerji pri projektu Enterprise Europe Network krepili svojo prepoznavnost in navzočnost med slovenskimi subjekti podjetniškega podpornega okolja. V dveh letih sosoorganizirali dva večja dogodka in 24 regionalnih, kjer so se z lokalnimi podpornimi akterji dogovorili za konkretne aktivnosti pomoči podjetjem pri izkoriščanju priložnosti EU.

Proincor (2010-2012)

Namen projekta PROINCOR je bil omogočiti enostavnejši dostop do procesov inoviranja malih in srednje velikih podjetij v Srednji Evropi. Vzpostavitev in izboljšanje inovacijskih procesov v podjetju ter širjenje zavedanja in uporabe inovacijskih procesov v malih in srednje velikih podjetjih je deset projektnih partnerjev zagotovilo z vzpostavitvijo skupne metodologije in orodja za izvajanje inovacijskih preverjanj. Izvedenih je bilo 400 inovacijskih preverjanj v malih in srednje velikih podjetjih, hkrati pa so bila izvedena tudi izobraževanja s področja inovacijskih procesov in inoviranja.

RENDER (2009-2012)

Projekt RENDER je zagotovil celovit konceptualni okvir in tehnološko infrastrukturo za omogočanje, podporo, upravljanje in izkoriščanje informacijske raznolikosti v spletnih okoljih.

Spletna stran projekta

COSMOS (2008-2012)

Cilj projekta COSMOS je bil vzpostaviti omrežje nacionalnih kontaktnih točk na temo vesolja v okviru EU programa FP7. Sodelujoče organizacije so identificirale in si izmenjale dobre prakse, izvedle usposabljanja za svoje osebje, pridobile in razširjale aktualne informacije s področja vesoljskih tehnologij in projektov, izboljšale iskanje partnerjev in razvile skupne koncepte za ozaveščanje o vesoljskih projektih v okviru programa FP7.

MAPEER (2009-2011)

Projekt MAPEER je bil vzpostavljen za izvedbo podpornih aktivnosti z namenom ustvariti okolje, v katerem bodo evropska mala in srednje velika podjetja dobrodošla, podprta in negovana. Končni cilj projekta je bil povečati sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v raziskovalnih programih EU, in sicer z izboljševanjem pogojev za njihovo sodelovanje in premagovanjem ovir za izvedbo inovacijskih aktivnosti.

MEDOSSIC (2009-2011)

V okviru projekta MEDOSSIC je sodelovalo deset partnerjev iz sedmih držav, namen projekta pa je bil izboljšati konkurenčnost, promovirati območno sodelovanje in varovanje okolja ter spodbuditi eko-inovacijska področja posamezne regije. Ključne aktivnosti v okviru projekta so bile analiza obstoječega stanja in pregled dobrih praks, razvoj strateškega in operativnih načrtov za vzpostavitev pilotne strukture v regijah ter svetovanje in izobraževanje z namenom učinkovitega izvajanja ukrepov.

KidsINNscience (2009-2013)

Glavni cilj projekta KidsINNscience je bil identificirati 1) status inovativnih praks v izobraževalnih sistemih sodelujočih držav ter možnosti in ovire, s katerimi se soočamo pri njihovi izvedbi; 2) izobraževalne inovacijske dejavnosti v različnih državah, ki imajo razvojni potencial, ter bi jih bilo mogoče prenesti v druge države; in 3) ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti na nacionalni in evropski ravni za povečanje pretoka in stopnje uspešnosti inovativnih aktivnosti v različnih izobraževalnih sistemih.

Projekt je bil izveden z namenom zagotoviti in prikazati najboljše inovacije v izobraževalnih sistemih iz različnih držav ter oceniti možnosti prenosa najboljših inovacij v druge izobraževalne sisteme.

Spletna stran projekta

Euridice (2008-2011)

Temeljni koncept projekta Euridice je bil vzpostaviti informacijsko platformo, osredotočeno na posamezni predmet tovora ter njegovo interakcijo z okoljem in uporabnikom. Glavni cilji projekta so bili 1) podpora interakciji posameznim predmetom tovora z okoljem in uporabniki na terenu; 2) izboljšati logistiko s pomočjo implementacije inteligentnih tovornih konceptov in tehnologij; 3) razviti poslovne modele za promocijo in razvoj inteligentne transportne infrastrukture; 4) vzpostavitev varnejših in okolju prijaznejših transportnih verig.

ActClean (2008-2011)

Projekt ActClean je podpiral majhna in srednje velika podjetja v centralni Evropi pri vpeljavi ekološko učinkovitih proizvodnih procesov. Promoviral je okoljske tehnologije in sisteme vodenja ter s tem namenom povezoval ponudbo in povpraševanje: majhnim in srednje velikim podjetjem ponuja znanje o tehnologijah in vodenju procesov na eni strani in pospeševal trženje že izdelanih rešitev na drugi.

Vzpostavljena je bila nacionalna kontaktna točka ActClean, ki podjetja povezuje z več kot 200 institucijami iz centralne Evrope, ki se ukvarjajo s čisto proizvodnjo, organizirana so bila neposredna srečanja, osredinjena na specifičen problem posameznega podjetja, s posredovanjem najboljših rešitev iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Italije, Madžarske, Češke republike, Slovenije in Slovaške, prav tako pa je bila vzpostavljena tudi podatkovna baza znanja ActClean 1000 primeri najboljših tehnoloških rešitev, sistemov vodenja in podpornih orodij za ekološko učinkovitost.

Spletna stran projekta

KTT 2011 (2011)
KTT 2010 (2010)
Performance of a RTD Technological Audit of the ICT RTD in Slovenia (2009-2010)
KTT 2009 (2009)
Research on the state of innovation activities in Slovenia with improvement suggestions for stimulating competitiveness and innovation in Slovenian economy (2009)
Tinis (2005-2008)
R4R (2007-2008)
Boost-IT (2006-2008)
Lean TTT (2006-2008)
Innovation Relay Centre of Slovenia (2004-2008)
New Product Development (2004-2007)

STEM4YOUTH

Stanje na trgu delovne sile v EU kaže, da je potrebno zmanjšati razkorak med potrebami trga dela in profili, ki jih proizvaja visoko šolstvo. Cilj projekta STEM4YOUTH je izdelati in testirati posamezne programe za poučevanje naravoslovno-tehničnih predmetov v gimnazijah in srednjih šolah, z namenom, da se mlade priuči, da prepoznajo in cenijo znanstvene, tehnološke in matematične koncepte, ki se vsakodnevno odvijajo okoli nas, a jih ne opazimo. Projekt se osredotoča na identifikacijo znanj s področja znanosti, tehnologije in matematike, ki so najpomembnejša za poklice prihodnosti, in izboljšavo takšnih znanj s pomočjo prilagoditve formalnega izobraževanja. Institut »Jožef Stefan« je odgovoren za pripravo in testiranje programov s področja kemije. Testiranja se izvajajo predvsem v slovenskih gimnazijah, s katerimi imamo podpisane pogodbe o sodelovanju.

Spletna stran projekta

OPENISME

Mala in srednja podjetja včasih izredno težko mobilizirajo potrebne vire, ki bi jim pomagali pri hitrem preboju na trg; v okviru projekta OPEN-iSME pomagamo povečati inovacijske zmogljivosti podjetij, in sicer z ustvarjanjem novih partnerstev med evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter raziskovalnimi partnerji, na podlagi ideje “odprtih inovacij”. V okviru projekta je bila so-oblikovana odprta platforma za inovativna mala in srednje velika podjetja, za iskanje potencialnih partnerjev za sodelovanje v evropski raziskovalni skupnosti, predvsem z univerzami in raziskovalnimi centri, torej tistimi, ki imajo dodatna znanja ali sredstva za učinkovito soustvarjanje. Izvajamo aktivno povezovanje in raziskavo aktivatorjev in ovir za skupno ustvarjanje vrednosti in distribucijo.

Spletna stran projekta

SCALE(up)ALPS

Projekt SCALE(up)ALPS združuje partnerje šestih držav na območju Alp; Slovenije, Italije, Avstrije, Švice, Nemčije in Francije. To območje združuje raznolike pokrajine z visokim inovacijskim potencialom. Odcepljena podjetja brez podpore zrelih, izkušenih gospodarstvenikov le počasi napredujejo. Naš cilj je sistematično podpreti hitro rastoča podjetja (med drugim odcepljena podjetja) na območju alpskih držav, ter ustvariti inovacijsko vozlišče, ki privablja talente, nudi finančno podporo podjetjem, razvija vodilne kadre in omogoča podjetjem lažji dostop do globalnega trga.

Projekt je financiran s strani Evropskega regionalnega razvojnega sklada v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja za področje Alp za obdobje 2014-2020. Skupni proračun projekta, ki traja 30 mesecev, znaša 1.793.944.550 EUR (ESSR 1.424.602.120 EUR).

Spletna stran projekta

Noč ima svojo moč (2018-19)

Konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut in Tehniški muzej Slovenije je sooblikoval projekt »Noč ima svojo moč«. Cilj projekta je zasnovati skupek aktivnosti, ki jih bomo izvedli v okviru vseevropske akcije Evropska noč raziskovalcev v letih 2018 in 2019 (petek, 28. 9. 2018 in petek, 27. 9. 2019). Na noč raziskovalcev se širom Evrope široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi predstavile poklic in življenje znanstvenika širši javnosti.

Spletna stran projekta

finMED

Financiranje inovacij v zelenih sektorjih in industrijah, ki predstavlja skupen izziv posameznih mediteranskih državah in regij, bo omogočilo prehod v zeleno gospodarsko rast. Zato so se projektu finMED pridružile skupine regij, industrijskih združenj in grozdov, podpornih podjetij, izobraževalnih ustanov in razvojnih agencij. Cilj projekta je, da se pospeši financiranje inovacij v zelenem sektorju s pomočjo izboljšanih politik in strategij ter inovativnih storitev posameznih grozdov.

Projekt financira Evropski regionalni razvojni sklad v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja za področje Mediterana za obdobje 2014-2020 (Intcerreg MED Programme 2014-2020).

Predstavitev projekta

Spletna stran projekta

ICYDK – Če slučajno še ne veš

Projekt ICYDK – »Če slučajno še ne veš«, ki ga izvaja Tehniški muzej Slovenije s pomočjo Evropskega urada za intelektualno lastnino, je namenjen osveščanju mladih o pomenu intelektualne lastnine, saj so analize pokazale zaskrbljujoče trende pri mladih v odnosu in dojemanju tega področja. Institut “Jožef Stefan” sodeluje v proaktivnih izobraževalnih aktivnostih prikaza posledic zlorabe ter na drugi strani pozitivnih učinkov spoštovanja avtorskih in drugih sorodnih pravic.

V primeru vprašanj nam pišite na tehnologije@ijs.si. Z veseljem vam bomo pomagali!