Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017–2019

 

 

NAZIV RAZPISA:    Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017–2019

 

arrs-logo

NAMEN RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017–2019 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.

 


POGOJI SODELOVANJA

Na poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;

 

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter; – izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

 

Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-DJ/2016, objavljen na spletni strani agencije in ga do 29. 9. 2016 do 15. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017–2019 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 29. 9. 2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in turški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Turčiji: TUBITAK, www.tubitak.gov.tr, kontaktna oseba gospod Oguz Ozkan, naslov elektronske pošte: oguz.ozkan@tubitak.gov.tr).


UPRAVIČENCI

  • Raziskovalne organizacije
  •  Zasebni raziskovalci

ROK PRIJAVE

do 29. Septembra 2016 do 15. ure


VEČ INFORMACIJ