Spoštovani obiskovalci Instituta Jožef Stefan! Sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” smo v sodelovanju z različnimi odseki na Institutu “Jožef Stefan” pripravili zanimive programe za vaš obisk med šolskim letom. Naj spomnimo, da obiske šol na Institutu sprejemamo ob četrtkih. Vabimo vas, da si programe ogledate in nam sporočite svoje želje za obisk. Zaradi lažje organizacije obiskov vas vljudno vabimo, da si ogledate Navodila za napoved obiska. Dobrodošli na Institutu “Jožef Stefan”! 

V primeru omejevanja druženj v živo, bomo na dogovorjen termin obiska za vaše varovance pripravili obisk na daljavo. Obiske na daljavo omogočamo tudi v primeru, ko nas zaradi katerega koli drugega razloga vaša šola ne more obiskati na sami lokaciji Instituta na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

1. SKLOP PROGRAMOV – SNOV, INTERNET, BIOTEHNOLOGIJA

Ogled predstavitve Vprašanja o vesolju, življenju in sploh vsem – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za tanke plasti in površine F3
Osnovna dejavnost odseka so raziskave in razvoj trdih zaščitnih prevlek, to so le nekaj mikrometrov debele plasti zelo trdih materialov, s katerimi orodja in strojne dele zaščitimo pred obrabo in s tem povečamo njihovo obstojnost.

Odsek za teoretično fiziko F1
Odsek se ukvarja s fiziko osnovnih delcev, predvsem s fenomenologijo osnovnih delcev, poenotenjem interakcij in problemom več teles, potem s fiziko trdne snovi, denimo z relaksorji, kvantnimi pikami, visokotemperaturno superprevodnostjo, nanofiziko in kompleksnimi mrežami ter s fiziko mehke snovi in biofiziko, torej s tekočimi kristali, koloidi, DNA, virusi in lipidnimi vesikli.

Odsek za fiziko trdne snovi F5
Odsek se ukvarja s preučevanjem novih sistemov, ki kažejo izredne lastnosti na različnih skalah: od molekulske (nanometrske) do kristalne (milimetri). Raziskovalce zanimajo predvsem njihove elektronske, optične ali pa magnetne lastnosti.

Ogled predstavitve Majhno je pomembno – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij F2
Odsek F2 izvaja osnovne ter aplikativne raziskave na področju atomske in jedrske fizike. V okviru odseka deluje tudi Ekološki laboratorij z  mobilno enoto ELME, ki v primeru jedrske ali radiološke nesreče pod okriljem Civilne zaščite Republike Slovenije ugotavlja prisotnost radioaktivnih snovi v okolju. Med obiskom si boste lahko ogledali vozila in opremo ELME ter sodelovali pri izvedbi osnovnih okoljskih meritvah radioaktivnosti.

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM
Vrstični elektronski mikroskop (SEM) se uporablja predvsem za preiskovanje morfologije materialov in strukture površin, presevni elektronski mikroskop (TEM) pa raziskovalcem omogoča vpogled v notranjo zgradbo materialov na atomarnem nivoju. Uporaba namenskih detektorjev raziskovalcem omogoča določevanje kemijske sestave in dodatne analize preiskovanih materialov. V centru je zbrana tudi oprema za pripravo SEM- in TEM- vzorcev.

Odsek za tehnologijo površin F4
Odsek se ukvarja z obdelavo površin različnih materialov in izdelkov, ki jih uporabljajo raziskovalni in industrijski partnerji iz Slovenije in tujine. Za obdelavo materialov raziskovalci uporabljajo četrto agregatno stanje snovi, to je plinska plazma. Površine materialov analizirajo z vrhunskimi metodami za karakterizacijo površin in tankih plasti, med katere spadajo rentgenska fotoelektronska spektroskopija, masna spektrometrija sekundarnih ionov in mikroskopija na atomsko silo.

Ogled predstavitve Gradimo sodobni svet – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za raziskave sodobnih materialov K9
Raziskovalni program odseka je usmerjen v razvoj novih funkcionalnih keramičnih materialov na osnovi natančne kontrole njihove sinteze, ki vodi do priprave keramike, tankih plasti in delcev v področju velikosti od mikrometrskih zrn do dimenzij atomov. Z uporabo naprednih sinteznih postopkov raziskovalci pripravljajo materiale z vnaprej izbranimi funkcionalnimi lastnostmi, ki jih nadalje tudi učinkovito prilagajajo zahtevam posameznih aplikacij s področij elektronike, energetike, medicine in ekologije.

Laboratorij za odprte sisteme in mreže E5
Aktivnosti laboratorija so usmerjene v raziskave in razvoj omrežij naslednje generacije, telekomunikacijskih tehnologij, komponent in integriranih sistemov ter storitev in aplikacij informacijske družbe, predvsem tistih, ki zagotavljajo učinkovitejše in prodornejše uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja.

Odsek za biotehnologijo B3
Raziskovalci preučujejo biološke molekule mikrobiološkega, glivnega, rastlinskega in živalskega izvora za namene v humani in veterinarski medicini, za zaščito rastlin, pripravo kakovostne in varne hrane ter za varovanje okolja.

2. SKLOP PROGRAMOV – BIOLOGIJA, KEMIJA, FIZIKA, ROBOTIKA IN INFORMATIKA

Ogled predstavitve Od atoma do molekule, od molekule do življenja – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za kompleksne snovi F7
Dejavnost odseka za kompleksne snovi obsega veliko različnih področij, od sinteze novih vrst nanomaterialov do temeljnih raziskav osnovnih eksitacij v kompleksnih sistemih. Med te vključujemo vse od nano-bioloških sistemov in biomolekul do superprevodnikov in nanožic. Eksperimentalne metode, ki jih uporabljajo raziskovalci so ustrezno zelo različne, od sintetične kemije in biomedicine do femtosekundne laserske spektroskopije in magnetometrije.

Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti B2
Odsek se ukvarja predvsem s temeljnimi raziskavami na področju proteinske biokemije, molekularne in celične biologije ter genetike, katerih namen je pridobivanje novih spoznanj na področju človeške in živalske patofiziologije v korist izboljšanja zdravja ljudi in živali.

Odsek za fizikalno in organsko kemijo K3
Na odseku se ukvarjamo z raziskavami fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdih snovi, kot sta korozija in heterogena kataliza, ter s sintezo novih spojin. Sinergijo teh raziskav smo ustvarili na področju protikorozijske zaščite in funkcionalizacije materialov. Cilj je preučiti in pojasniti mehanizem zaščite in degradacije materialov v različnih okoljih. Tako pridobljeno znanje usmerjamo v nove raziskave in načrtovanje naprednih trajnostnih rešitev pri zaščiti materialov in razvoju novih katalizatorjev.

Ogled predstavitve Od Higgsovega bozona do največjih izzivov sodobne družbe – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo B1
Raziskovalci preučujejo lastnosti proteaz in njihovih inhibitorjev ter mehanizme procesov, ki vodijo v programirano celično smrt in uravnavajo imunski odziv organizma, pri čemer so njihove raziskave usmerjene v razumevanje vloge proteaz v različnih patoloških procesih, kot npr. pri rakavih obolenjih, revmatoidnem artritisu in osteoartritisu ter različnih nevrodegenerativnih obolenjih. Poleg tega raziskovalci preučujejo temeljne molekularne mehanizme v bioloških sistemih na atomskem nivoju s poznavanjem in razumevanjem tridimenzionalnih struktur makromolekul in njihovih kompleksov z namenom identifikacije in validacije tarč za načrtovanje zdravil.

Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9
Z uporabo velikanskih aparatur raziskovalci raziskujejo najmanjše delce, iz katerih je sestavljen naš svet – elektrone, protone, kvarke itd. Raziskovalci tudi sodelujejo pri sestavljanju teh aparatur, simulirajo njihovo delovanje in analizirajo podatke, ki jih z njimi pridobijo.

Odsek za nanostrukturne materiale K7
Raziskave na Odseku za nanostrukturne materiale so usmerjene v razvoj in študij tehnološko zanimivih anorganskih materialov s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, ki izhajajo iz strukturnih in kemijskih pojavov na nanostrukturnem in atomskem nivoju. Naše raziskovalne dejavnosti obsegajo področja strukturne in funkcionalne keramike, magnetnih materialov, kompleksnih kovinskih zlitin, senzorjev, modeliranja, mineralov, materialov uporabnih v biomedicini in zdravstvu ter materiale pomembne za zeleno energijo. Končni cilj naših raziskav je pridobiti znanje, ki nam bo
omogočilo krojenje lastnosti različnih materialov, kar bo omogočilo izboljšanje lastnosti funkcionalnih materialov ter inovativno načrtovati nove materiale s pomočjo naprednih metod izdelave.

Ogled predstavitve Kjer se igrajo roboti in dogajajo čudeži – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1
Odsek razvija različna znanja o gibanju robotov in ljudi ter ta znanja uporabljamo v industriji, vrhunskem športu in medicini. Ta znanja in dolgoletne izkušnje raziskovalci združujejo na sodobnih tehničnih področjih, kot so napredna avtomatizacija, inteligentna in servisna robotika, ter na človeških ciljnih področjih biokibernetike in ergonomije.

Odsek za tehnologije znanja E8
Naš cilj je razvoj vrhunskih raziskav in aplikacij tehnologij znanja, kot so rudarjenje podatkov, besedil in svetovnega spleta, strojno učenje, podpora odločanju, jezikovne tehnologije, upravljanje znanja in druge informacijske tehnologije, ki podpirajo zajemanje, upravljanje, modeliranje ter uporabo podatkov in znanja.

Člani odseka so napisali in uredili številne znanstvene knjige ter vodili programske odbore mednarodnih konferenc in delavnic. Redno sodelujemo v mednarodnih projektih. S svojo znanstveno odličnostjo dosegamo vrhunske dosežke na več znanstvenih področjih.

Naše tehnologije so bile uspešno uporabljene na vrsti praktičnih problemov, med katerimi so zaznavanje lažnih novic in sovražnega govora, modeliranje velikih jezikovnih modelov za manj zastopane jezike, napovedovanje porabe energije podsistemov vesoljskih sond, uporaba sistemov za podporo odločanja za trajnostne prehranske sisteme, analiza in upravljanje dinamičnih prehranskih verig, vizualizacija, analiza in simulacija ekoloških omrežij, trajnostno upravljanje in vode, gnojil in pesticidov v kmetijstvu, upravljanje varnosti v jedrskih elektrarnah, trajnostna mobilnost zaposlenih, vodenje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, ter diagnoza Alzheimerjeve bolezni na podlagi govora.

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo K1
Na Odseku raziskujemo predvsem na področju kemije fluora. Fluor je eden najzanimivejših elementov periodnega sistema, njegove spojine pa že s pridom uporabljamo v vsakdanjem življenju. Ukvarjamo se tudi z reševanjem ekološke in tehnološke problematike ter z izobraževanjem in popularizacijo naravoslovnih znanosti.

Šola eksperimentalne kemije, ki v okviru Odseka deluje že preko 30 let, z raznolikimi delavnicami omogoča eksperimentiranje in odkrivanje lastnosti snovi predvsem mlajšim generacijam. Z zanimivimi eksperimenti želimo obiskovalce pritegniti in jih potegniti v svet kemije in naravoslovja ter spodbuditi njihovo radovednost.

3. SKLOP PROGRAMOV – ZNANJE, SISTEMI, MATERIALI, OKOLJE

Ogled predstavitve Ali smo (naj)pametnejši? – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za inteligentne sisteme E9
Osnovni cilji odseka so preučevanje teoretičnih osnov inteligentnih sistemov in razvoj inteligentnih sistemov v aplikativne namene na področju inteligentnih informacijskih storitev, analize podatkov, inteligentnega preiskovanja spleta, podpore odločanju, inteligentnih agentov, govornih in jezikovnih tehnologij, inteligentnega doma, inteligentne proizvodnje in ekonomije.

Odsek za sintezo materialov K8
Na odseku sintetiziramo nove uporabne nanomateriale. Nanodelci imajo zaradi svoje majhne velikosti veliko večjo površino v primerjavi z volumnom in s tem tudi drugačne lastnosti kot večji volumenski delci. Naše delo zajema sintezo, funkcionalizacijo in analize magnetnih nanomaterialov za uporabo v medicini, tehniki in katalizi.

Odsek za sisteme in vodenje E2
Dejavnosti Odseka za sisteme in vodenje obsegajo analizo, vodenje in optimizacijo različnih sistemov in procesov. V tem okviru raziskovalci raziskujejo in razvijajo (i) nove metode in algoritme za avtomatsko vodenje, (ii) razvijajo postopke in programska orodja za podporo načrtovanju in gradnji sistemov za vodenje (iii) razvijajo specialne merilne in regulacijske module in (iv) gradijo celotne računalniško podprte sisteme za vodenje in nadzor strojev, naprav, oziroma industrijskih in drugih procesov. V dvajsetih letih obstoja je odsek za domače in tuje industrijske partnerje izvedel okrog 200 projektov.

 

Ogled predstavitve Življenje v čipih, čipi za življenje – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za elektronsko keramiko K5
Odsek se ukvarja z uporabo keramičnih materialov v elektroniki: raziskovalci pripravljajo keramične materiale in določajo strukturne ter elektro-mehanske lastnosti.

Odsek za komunikacijske sisteme E6
Osnovna dejavnost odseka je raziskovanje, razvoj in načrtovanje sodobnih telekomunikacijskih omrežij ter iskanje novih postopkov za vzporedno in porazdeljeno računanje in računalniške simulacije.

Odsek za plinsko elektroniko F6
Na odseku raziskujejo materiale in plinska stanja, ki razkrivajo svet onkraj molekul in celo atomov. Raziskave so osredotočene na znanost o plinih in plinskih razelektritvah, plazemsko nanoznanost, kemijo in elektrokemijo, plazemsko biotehnologijo in biomedicino, napredno senzoriko, elektroniko površin in kristalov, napredno vakuumsko znanost in tehnologijo. Poslanstvo oddelka je navdihniti svet z znanstvenimi odkritji in inovativnimi tehnologijami s področja plinske elektronike za boljšo prihodnost.

Ogled predstavitve Stičišče naravnega in digitalnega – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za znanosti o okolju O2
Dejavnost Odseka za znanosti o okolju je pestra in raznolika, kot je okolje samo. Prepletena je z različnimi raziskavami s področja naravoslovnih in celo družboslovnih znanosti, s poudarkom na kemijskih, fizikalnih, geoloških in bioloških raziskavah, ki so ključne za razumevanje okolja, družbe in človekovih dejavnosti. Z raziskovalnim delom želijo raziskovalci pojasniti povezave med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo ter vplive te dejavnosti na okolje in zdravje ljudi.

Odsek za umetno inteligenco E3  
Odsek se ukvarja z raziskovanjem in razvojem informacijskih tehnologij s poudarkom na tehnologijah umetne inteligence. V sodelovanju z domačimi in tujimi akademskimi organizacijami ter podjetji razvijajo rešitve, ki jih nato aplicirajo na različnih področjih, med drugimi v gospodarstvu, financah, izobraževanju in medicini. Poleg tega se na odseku posvečajo izobraževanju o etični in moralni uporabi umetne inteligence, pri čemer aktivno sodelujejo v različnih diskusijah.

Odsek za računalniške sisteme E7
Odsek se ukvarja z razvojem naprednih računalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov ter sistemov za učinkovito interakcijo med človekom in računalnikom. Raziskovalci namenjajo pozornost tudi samopopravljivim in samoorganizirajočim sistemom, modeliranju in optimiranju kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov. V okviru navedenih raziskav raziskovalci razvijajo aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske vzdržnosti, bioinformatike, zdravja in medicine.

4. SKLOP PROGRAMOV – ENERGIJA

Ogled predstavitve Jedrska tehnologija – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča ICJT
Na ICJT Milana Čopiča izvajajo usposabljanja za jedrsko elektrarno Krško in varstva pred sevanji s področji uporabe virov sevanja v industriji, medicini in raziskovani dejavnosti. Širšo javnost informirajo o delovanju jedrskih elektrarn, pridobivanju energije in ravnanju z radioaktivnimi odpadki.

Ogled predstavitve Jedrska tehnologija – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za reaktorsko fiziko F8 & Reaktorski infrastrukturni center RIC; Reaktor – TRIGA MARK II
Reaktor, ki nepretrgoma in brez nesreč obratuje že več kot 50 let, igra pomembno vlogo pri razvoju jedrske tehnologije in varnostne kulture v Sloveniji. Od vsega začetka je predstavljal središčno točko, okoli katere se je razvijala moderna tehnologija in to ne samo jedrska: številni uspešni strokovnjaki na področju računalništva, informatike, energetike, varstva pred sevanjem, tehnike, itd. so s svojim delom začeli na reaktorju. Reaktor je v svetu dobro znan in ga v strokovnih krogih radi navajajo za zgled, kaj vse se da narediti tudi z majhnim raziskovalnim reaktorjem in majhnimi sredstvi. Uporablja se ga za izobraževanje, raziskave ter izdelavo izotopov.

Ogled predstavitve Jedrska tehnologija – Dan odprtih vrat 2021 (video)

Odsek za reaktorsko tehniko R4
Odsek za reaktorsko tehniko se osredotoča na raziskave, izobraževanje, svetovanje in izvedenstvo na področju jedrske tehnike in jedrske varnosti fisijskih reaktorjev (generacije 2, 3 in 4) ter fuzijskih reaktorjev. Raziskave, s katerimi se ukvarja Odsek, spadajo v širše področje jedrske tehnike in varnosti. Interdisciplinarne raziskave povezujejo med seboj termohidravlične, trdnostne in varnostne analize ter eksperimentalne rezultate lastnega laboratorija THELMA.

Odsek za znanosti o okolju O2
Dejavnost Odseka za znanosti o okolju je pestra in raznolika, kot je okolje samo. Prepletena je z različnimi raziskavami s področja naravoslovnih in celo družboslovnih znanosti, predvsem pa s kemijskimi, fizikalnimi, geološkimi in biološkimi, s katerimi definiramo naše okolje, družbo in človekove dejavnosti. Z raziskovalnim delom želijo raziskovalci pojasniti povezave med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo ter vplive te dejavnosti na zdravje ljudi in okolje.

Ogled predstavitve Jedrska tehnologija – Dan odprtih vrat 2021 (video)

F2 – Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij: Pospeševalnik
Tandetronski ionski pospeševalnik na odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) je edini raziskovalni pospeševalnik v državi. Pospeševanje ionov poteka elektrostatsko v istosmernem električnem polju, za katerega poskrbi usmernik z napetostjo do 2 MV (dva miljona voltov). Pospeševalnik sodi med tehnološko najboljše elektrostatske pospeševalnike na svetu. Z njim izvajamo osnovne raziskave na področju jedrske in atomske fizike poleg tega pa opravljamo še interdisciplinarne razsikave iz področij kot so preučevanje materialov, fuzija, biologija, shranjevanje energije, medicina, farmacija in arheometrija.

Za obiske lokacije Podgorica med letom, pišite na icjt@ijs.si.